fbpx

Mi az a szerződésátruházás?

A gazdasági életben elterjedt jogintézmény a szerződésátruházás. E jogintézmény célja, hogy az alapjogviszonyban egyik fél személyét illetően jogutódlás, azaz a szerződésben alanyváltozás következhessen be, a megkötött szerződés folytonosságának fenntartásával.

Gazdasági jelentősége abban áll, hogy a szerződésátruházással végérvényesen kiléphet valaki egy szerződésből oly módon, hogy a szerződésbe belépő fél minden jogosultságot és kötelezettséget megszerez a kilépőtől, így egyértelműen meghatározható a szerződésben maradó és a kilépő fél helyzete. Szerződésátruházás igen gyakran kölcsönszerződések, finanszírozási szerződések esetében valósul meg, ahol vagy a hitelező, vagy az adós oldalán történik alanyváltozás.

De mi is az a szerződésátruházás?

A szerződésátruházás jogintézménye egy olyan háromoldalú jogviszony, melyben alapvetően két fél szerződéses jogviszonyába belép egy harmadik fél oly módon, hogy az alapjogviszony egyik szerződő fele kilép a jogviszonyból. Másként megfogalmazva, a szerződésátruházás a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fél szerződése arról, hogy a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek a szerződésbe belépő félre szállnak át akként, hogy a szerződés egyéb rendelkezései változatlanul fennmaradnak, kivéve azon rendelkezéseket, ahol az alany személye jelentőséggel bír.

Mire ügyeljünk a szerződésátruházásnál? Melyek a szerződésátruházás buktatói?

Főszabályként a szerződésátruházás nem kötött szigorú alaki feltételekhez, azonban az eredeti szerződés létrejöttére és érvényességére irányadó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Példának okáért, ha az eredeti szerződés írásbeli alakszerűséghez kötött, úgy a szerződésátruházásnak is meg kell felelnie ezen alaki követelménynek, valamint az eredeti szerződésnek az átruházást követően is meg kell felelnie mindazon alaki, tartalmi elvárásoknak, és érvényességi kellékeknek, melyet a jogszabály az adott szerződéstípushoz fűz.

A szerződésátruházás kényes pontja lehet, hogy a szerződésátruházáshoz minden esetben szükség van a szerződésben maradó fél beleegyezéséhez. Az átruházáshoz való hozzájárulást a szerződésben maradó fél már az alapjogviszony létrejöttekor vagy azután is, előzetesen megadhatja, ebben az esetben a szerződésátruházás a szerződésben maradó fél értesítésével válik hatályossá válik.

Míg a kilépő fél mentesül minden kötelem alól, addig a belépő fél lesz felelős a szerződésből kilépő fél által okozott károkért is. A szerződésátruházás így a szerződésből kilépő fél tekintetében is tiszta jogi helyzetet teremt, azáltal, hogy a jogügyletből való kilépésével nem csak a szerződésből eredő jogaitól, de ugyanúgy a szerződésből fakadó kötelezettségeitől is megszabadul.

Mi lesz a szerződés biztosítékainak sorsa?

Szerződésátruházás esetén a szerződésbe belépő félre átszálló jogosultság biztosítéka fennmarad, a belépő félre átszálló kötelezettség teljesítésének biztosítéka fennmaradásához azonban a biztosíték kötelezettjének hozzájárulása szükséges. Egy példával szemléltetve, ha kezességgel biztosított kölcsönszerződés esetén következik be szerződésátruházás, és a hitelező személyében következik be az alanyváltozás, akkor a kezesség fennmarad. Más a helyzet, ha az adós személye változik. Ez esetben a kezesség csak akkor marad fenn, ha az alanyváltozáshoz a kezes is hozzájárult, az ő pozíciójára nézve ugyanis hátrányos lehet, ha nem fizetőképes a szerződésbe belépő új adós.

Mi a különbség a szerződésátruházás, az engedményezés, a jogátruházás és a tartozásátvállalás között?

Engedményezés esetén a szerződésből származó követelés kerül átruházásra másra, míg jogátruházásnál a jogosult joga. E két jogintézményt tehát azok közvetett tárgya (követelés vagy jog) különbözteti meg.

Tartozásátvállalás alkalmával a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét vállalja át harmadik személy, vagyis másnéven az átvállaló. E jogi helyzet azt eredményezi, hogy a jogosult a szolgáltatást csak és kizárólag az átvállalótól követelheti.

Mindezekkel szemben, szerződésátruházás során maga a teljes szerződéses pozíció kerül átruházásra, az alapjogviszonyon kívüli, harmadik személy részére. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek a szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megilleték és terhelték.

Ha konkrét kérdése van vagy segítségre van szüksége egy szerződés véleményezése vagy elkészítése kapcsán, a Dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. Foglaljon időpontot az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy honlapunkon keresztül!