fbpx

Ki az a vezető tisztségviselő?

Korábbi cikkünkben már írtunk a cégvezető és az ügyvezető különbségéről. Most a vezető tisztségviselő fogalmát igyekszünk tisztázni.

Jogi személy alapításánál elengedhetetlen a vezető tisztségviselő, azaz annak a személynek a kijelölése, aki a cég tényleges irányítását végzi. A vezető tisztségviselő kijelölhető határozott, illetve határozatlan időtartamra, és tevékenységét mind megbízási, mind munkaviszonyban elláthatja. A határozott időtartam tekintetében megjegyzendő, hogy a megbízatás 5 évre, vagy ha a társaság ennél rövidebb időre jön létre, akkor arra az időtartamra szól.

Mit jelent az ügyvezetés, illetve hogyan keletkezik a vezető tisztségviselői megbízatás?

A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, azaz a döntéshozó szerv hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.
Erre tekintettel, rendkívül fontos, hogy mely személyt jelöljük ki vezető tisztségviselőnek cégünk élére. A vezető tisztségviselő kötelezettsége, hogy a jogi személy ügyvezetését a jogi személy érdekeinek megfelelően lássa el, legjobb tudása szerint. Fontos megjegyezni, hogy a vezető tisztségviselőnek tevékenysége során meg kell felelnie a jogszabályoknak, a társaság létesítő okiratának, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatoknak. Ugyanakkor a tisztség önálló jellege abban testesül meg, hogy a társaság tagja a vezető tisztségviselő utasítására nem jogosult, illetve a hatáskörét a legfőbb szerv sem vonhatja el.

Ahogy a bevezetőben említésre került, az első vezető tisztségviselőket már a cég alapításakor, a létesítő okiratban meg kell jelölni, ezt követően pedig a vezető tisztségviselők a tagok által kerülnek kiválasztásra. A vezető tisztségviselői megbízatás a tisztségnek az elfogadásával jön létre.

Ki lehet vezető tisztségviselő, milyen kizáró okokat említ a törvény?

Elsőként fontos kiemelni, hogy ezen tisztséget olyan nagykorú személy töltheti be egy cégben, akinek cselekvőképességét a tevékenysége, azaz az ügyvezetés ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a tisztséget nem természetes személy, hanem jogi személy tölti be, ekkor azonban a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki nevében az ügyvezetői feladatokat ellátja. Ehhez szorosan kapcsolódik az a vezető tisztségviselőkkel szemben támasztott törvényi követelmény, hogy a vezető tisztségviselő a feladatait személyesen köteles ellátni.

A vezető tisztségviselő kijelölésénél figyelemmel kell lenni az alábbi kizáró okokra is:

– nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,

– illetve kizáró ok az is, hogyha a tisztségre jelölt személy e foglalkozástól jogerősen eltiltották.

Összeférhetetlenségi szabályok

A vezető tisztségviselőknek nem csak a fent említett feltételeknek kell megfelelniük, ugyanis ezen tisztség betöltőire szigorú összeférhetetlenségi szabályok is vonatkoznak, melyek fennállása esetén a vezető tisztségviselői tisztség betöltése kizárt.

A vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, ez alól kivételt képez a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye. Amennyiben a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, úgy bejelentési kötelezettség terheli, azaz az új tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Összeférhetetlen a tisztség betöltésével az is, ha a vezető tisztségviselő és hozzátartozója saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket köt.

Miként szűnhet meg a vezető tisztségviselő megbizatása?

A jogszabály taxatív módon sorolja fel a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésének eseteit. Lehetséges, hogy a vezető tisztségviselőt határozott időtartamra jelölik ki. ebben az esetben, amint lejár a határozott időtartam, úgy megszűnik a megbízatás. Ehhez hasonlóan, a megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével szűnik meg a megbízatás. Megszűnhet még a megbízatás a tagok vagy alapítók általi, indokolás nélküli visszahívással, a vezető tisztségviselő általi lemondással, a vezető tisztségviselő halálával vagy jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével, továbbá akkor, ha a vezető tisztségviselő cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák, illetve, ha a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be.

Amennyiben segítségre lenne szüksége a fentiekkel kapcsolatban vagy más cégjogi kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!